124. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2000. október–december

Letöltés

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Keszler Borbála: A IX. Anyanyelvi Konferencia. Marosvásárhely, 2000. augusztus 11–14.

Gósy Mária: Az életkor hatása a mentális lexikon működésére

Bańczerowski Janusz: A szövegkezdő metainformációs mondatok struktúrájáról és funkcióiról

Nemesi Attila László: A természetesen hogy… típusú szintaktikai szerkezetről

Nyelv és stílus

Fehér Erzsébet: A magyar stilisztika a 90-es években

Nyelv és iskola

Haader Lea: A mellékmondatok osztályozásának problémái

A. Jászó Anna: Az integráció a magyartanításban

Nép és nyelv

Kiss Jenő: Magyar nyelvjárási beszélők anyanyelvi tetszési indexéhez

Rácz János: Here és orr a botanikában

A nyelvtudomány műhelyéből

Nyomárkay István: A világ nyelvi képe az idegen szavak tükrében egy horvát drámában és magyar fordításában

Tolcsvai Nagy Gábor: A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára

Maitz Péter: A nyelvtörténetírás elvi kívánalmairól a német nyelv magyarországi története kapcsán

H. Varga Márta: Egyszerű vagy összetett képzők?

Szemle

Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve (Ismerteti: Fábián Pál)

Móser Zoltán: Körülvesznek engem a dalok. A népdalgyűjtő és népdalíró Czuczor Gergely (Ismerteti: Szathmári István)

Bańczerowski Janusz: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései (Ismerteti: Pacsai Imre)

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan (Ismerteti: Rozgonyiné Molnár Emma)

Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár diákoknak (Ismerteti: V. Raisz Rózsa)

Abstracts in English

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT