130. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2006. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Nyomárkay István: A hazugság fogalmának képe a magyar nyelvben

Fóris Ágota–Bérces Edit: A wellness terminológiája

Dóra Zoltán: Kell mennem, kell menjek?

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: Tárgyiasító és allegorizáló metaforaalkotás Cholnoky László kisregényeiben

Nép és nyelv

Balázs Géza: Az sms-folklór – a minimálfolklór nyelvi képe I.

Nyelv és iskola

Tóth Beatrix: A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária–Horváth Viktória: Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban

Bańczerowski Janusz: Az aha, igen, mi, valamint a replika végét jelző (expresszív) metaszövegbeli operátorokról

Rusvai Julianna: Simonyi Zsigmond és Pápay József

Kisebb közlemények

H. Varga Márta: „Születésnapját a születése napján ünnepeltük”. Töprengések a szoros szerkezetű összetett szavak toldalékolásáról

Szó- és szólásmagyarázatok

Hegedűs Attila: Punnyadt, avagy adalék a nyelvi változás mechanizmusához

Szemle

Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban (Ismerteti: Balázs Géza)

Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben (Ismerteti: Zimányi Árpád)

Krékits József: Felszólító performatív beszédaktusok (Ismerteti: Jászay László)

Forgács Tamás: „Állati” szólások és közmondások. A felfuvalkodott békától a szomszéd tehénig (Ismerteti: Szathmári István)

Zaicz Gábor (főszerk.): Etimológiai szótár: magyar szavak és toldalékok eredete (Ismerteti: Fodor István)

A Nyelvőr hírei

Szathmári István: Papp Lászlóra emlékezve

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT