131. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2007. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés összefüggései kisgyermekkorban

Elekfi László: Költészet, helyesírás, gyorsírás

Bősze Péter: Tartozékbetűk, tartozékszámok és tartozékmagyarázók az orvosi-biológiai irodalomban

Nyelv és stílus

Szathmári István: Mennyiben szolgálták Szenczi Molnár Albert szótárai a magyar irodalmi nyelv (sztenderd) létrejöttét?

Nyelv és iskola

Laczkó Mária: Napjaink tizenéveseinek beszéde szóhasználati jellemzők alapján

A nyelvtudomány műhelyéből

Nyomárkay István: Nyelvújítások Közép-Európában a 19. században. Kísérlet az anyanyelvi terminológiák kialakítására a közép-európai nyelvekben

Imrényi András: A magyar szórend kísérleti modelljei 1. Optimalitáselmélet

Kugler Nóra: A talán lexéma episztemikus funkcióinak vizsgálata beszéltnyelvi korpuszon

Bańczerowski Janusz: A család fogalma a világ magyar nyelvi képében (egy kérdőíves anyag tükrében)

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Növényneveink a zebra állatnévvel

Szemle

Gábor Tolcsvai Nagy: A Cognitive Theory of Style (Ismerteti: Domonkosi Ágnes)

Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek. A kezdetektől a XVI. század végéig (Ismerteti: Mátai Mária)

Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan (Ismerteti: B. Gergely Piroska)

Pethő József: Krúdy-tanulmányok (Ismerteti: Cs. Jónás Erzsébet)

A Nyelvőr hírei

Heltainé Nagy Erzsébet: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2006. évi munkájáról

Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT