132. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2008. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Gósy Mária: „R” hangok: kiejtés, hangzás, funkció

Nyelv és stílus

Szathmári István: Az alakzat vitatott alapkérdései az alakzatlexikonban

Nép és nyelv

Kiss Jenő: Az első tájszóközlésektől az egyesített digitális tájszótárig

A nyelvtudomány műhelyéből

Dömötör Adrienne: Az úgy mond-tól az úgymond-ig. Egy diskurzusjelölő elem története az ómagyar kortól napjainkig

A. Molnár Ferenc: Újabb adalékok legkorábbi szövegemlékeink tanulmányozásához

Bańczerowski Janusz: Az apa/atya fogalmának képe a magyar nyelvben

Pete István: Ismét a morféma újradefiniálásának szükségességéről

Szabó József: A török kor emléke Somogy megye földrajzi neveiben

Szó- és szólásmagyarázatok

Pál Ferenc: Vígan dudál-e a portugál?

Rácz János: Érdekes növénynevek I.

Szemle

Földesi András: Nyelvművelés szótárfokon

Szabó József: A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében (Ismerteti: Bokor József)

Gósy Mária–Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok (Ismerteti: Bóna Judit)

Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban (Ismerteti: Gyarmathy Dorottya)

Máté Bálint: Vita: min? avagy a nyelvművelés visszavág?

Ifj. Kaán Miklós–Keszler Borbála: Péter Mihály Az erdélyi fogorvoslás történetéből című munkája, a fogorvosi szaknyelv és a népi foggyógyítás  

A Nyelvőr hírei

Szathmári István: Szenczi Molnár Albert zsoltároskönyve 400 éves

Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT