140. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2016. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Nyomárkay István: Nyelvi világkép, tükörszavak és etimológia

Tolcsvai Nagy Gábor: Posztkoloniális korszak a magyar nyelv és nyelvközösség történetében

Nyelv és iskola

Heltai János Imre: Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája

Nép és nyelv

Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 8.

A nyelvtudomány műhelyéből

Szathmári István: Mi vitte Dayka Gábort, a költőt a nyelvtanírás és a nyelvtudomány felé?

Bartók Márton: Magyar állathangutázó mondatszók strukturális és szupraszegmentális ikonicitásának vizsgálata

Vukov Raffai Éva: A diskurzusjelölő-választások életkori sajátosságai az így, ilyen, hát, mondjuk, ugye esetében

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Kedvelt fajták nevei a Citrus nemzetségben

Szemle

Adamikné Jászó Anna: Jókai és a retorika (Ismerteti: Lőrincz Gábor)

Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve (Ismerteti: Kruzslicz Tamás)

Vančo Ildikó – Kozmács István (szerk.): Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára (Ismerteti: Jánk István)

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT