135. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2011. január-március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Nyomárkay István: Filológia – a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya (Magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában)

Bańczerowski Janusz: A szövegen belüli fejtegetést nyomatékosító metatextémák

Nyelv és stílus

Baranyiné Kóczy Judit: Szövegtípus és deixis: a térdeixis funkciója a magyar népdalban

Kökényesi Nikoletta: Kvantitatív módszerek alkalmazhatósága sajtónyelvi szövegek sti¬lisz¬tikai elemzésében

A nyelvtudomány műhelyéből

Fehér Krisztina: Anyanyelv és közösség

Pap Andrea: Adalékok a nyelvi benyomáskeltés stratégiáihoz (A leechi udvariassági elvek megvalósulása a magyarok nyelvhasználatában)

Kovács László: Hálózatkutatás és szociolingvisztika

Pintér Lilla: Obviáció a magyar nyelvben

Kisebb közlemények

Szende Tamás: Változási tendenciák a mai magyar beszédben

Adamikné Jászó Anna: Az alakzatok és a szóképek magyar elnevezéseihez

Szó- és szólásmagyarázatok

Büky László: Csinógli

Szemle

Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona (Ismerteti: Bencédy József)

Stíluskutató Csoport 1970–2008 (CD) (Ismerteti: Cs. Jónás Erzsébet)

Retorikai lexikon (Ismerteti: Raátz Judit)

Rácz János: Növénynevek enciklopédiája (Ismerteti: Szabó T. Attila)

Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT