142. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2018. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Szathmári István: Dayka Gábornak Aorthographia címet kapott, kéziratban fennmaradt magyar nyelvű, nyelvészeti jellegű írásáról

Nyelv és iskola

Laczkó Krisztina: Körkép a magyar helyesírásról – áttekintés a 12. kiadás után

Jánk István: A nyelvi alapú diszkrimináció vizsgálatának módszertani korlátai és lehetőségei

A nyelvtudomány műhelyéből

Szili Katalin: A meg- igekötő funkcióiról másképpen I. (A meg- mint lexikaiaspektus-képző)

Fóris Ágota: Tudományos kommunikáció a lézerfizikában. A nagy energiájú, atto- és femtoszekundumos, impulzusüzemű lézerek terminológiai harmonizációja

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: A süllőnevek történeti-etimológiai vizsgálata

Rácz János: A paduc és a pikó neveinek történeti-etimológiai vizsgálata

Kisebb közlemények

Mártonfi Attila: Tájékoztató bibliográfia „A helyesírás kézikönyvei” témában

Szemle

V. Raisz Rózsa: Két kötet bibliai eredetű közmondásokról.
Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul. Biblical Phrases and Sayings in Hungarian and in English.
T. Litovkina Anna: Aki keres, az talál. Bibliai közmondások szótára

Balázs Géza: Implicit tudás, anyanyelvi hallgatólagos tudás. Szívós Mihály könyve Polányi Mihály elméletéről. A hallgatólagos tudás általános elmélete. Magyar szemiotikai tanulmányok 40. kötet

Benő Attila – Fazakas Emese (szerk.): Stilus virum arguit – A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. (Ismerteti: Büky László)

Írások vásárhelyi nyelvön. A kötetet szerkesztette: Benkő László, Földesi Ferenc, Fülöpné Rákos Éva. (Ismerteti: Szabó József)

A Nyelvőr hírei

Lőrincz Gábor: A szlovákiai magyar tankönyvkutatás legújabb eredményeiről a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport munkásságának a tükrében

Elnézést kérünk amiatt, hogy az ismertetés elején Benő Attila – Fazakas Annamária szerepel, holott a szerkesztőnő neve: Fazakas Emese.

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT