132. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2008. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Fischer Márta: Az európai uniós fordítás és terminusalkotás magyar vonatkozásai

Zimányi Árpád: A magyar helyesírás szabályzatának változásairól. A kis és nagy kezdőbetűk. A tulajdonnevek

Nyelv és stílus

Farkas Tamás: Hozzászólások az új akadémiai helyesírási szabályzat tervezetének a tulajdonnevek írásával kapcsolatos szabálypontjaihoz

Dobsonyi Sándor: A tulajdonnevek helyesírásának néhány kérdése a szabályzattervet tükrében

Biró János: Végül ki teszi fel az i-re a pontot?

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A kommunikációs fragmentumok mint a nyelhasználat alapvető egységei

Gósy Mária–Horváth Viktória–Bata Sarolta: Szabálytalan „előzés” a beszédprodukcióban

Pete István: Nyelvészeti atomizmus és holizmus

Szathmári István: Ki lehet a Telamon királyról szóló 16. századi verses széphistória szerzője?

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Érdekes növénynevek III.

Szemle

Bencédy József: Retorika – Gyakorlati útmutató (Ismerteti: Wacha Imre)

Félmúlt és közeljövő. Lexikográfiai Füzetek 3. (Szerk.: Magay Tamás) (Ismerteti: Szathmári István)

Nyelvőr hírei

Jónás Frigyes: „Virágok virága”. Végső búcsú D. Bartha Katalintól)

Nagy L. János (szerk.): Kodály-kerekasztal (Benne Petőfi S. János, Péntek János, Rozgonyiné Molnár Emma, Nagy L. János előadása)

Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT